Stanovy

Článek I. Název a sídlo

Název:

Modulová železnice Podkrkonoší, z.s.

Sídlo:

Strážkovice 48, 542 34 Malé Svatoňovice

Článek II. Postavení a cíle činnosti

 1. Klub Modulová železnice Podkrkonoší, z.s. (dále jen Klub) je právnickou osobou ve formě spolku v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, účinný ode dne 1. 1. 2014.Cíle činnosti Klubu jsou:
  1. stavba traťových modulů a modelů stanic na trati Jaroměř – Trutnov a stavba modelů železničních vozidel, snaha co nejrealističtěji zdokumentovat část historie železnice
  2. snaha vychovávat děti v modelářských oborech, zejména pak v oboru železničního modelářství,
  3. vést je k technické a manuální zručnosti, trpělivosti a vztahu k hodnotám
  4. rozvíjení estetické výchovy, umění pozorovat krásy krajiny a objekty v ní umístěné, pro reálné zobrazení na modelové železnici
  5. výuka mladých výpravčích a strojvedoucích pro provoz na klubových modulech
  6. provoz na modulech dle předpisů D1 až D3 ČSD
  7. modelování skutečného provozu železnice
  8. pořádání vlastních prezentací klubové činnosti
  9. účast na setkáních spřátelených modelářských klubů
  10. spolupráce se stejně zaměřenými kluby
  11. spolupráce se základními a středními školami v našem regionu
  12. spolupráce s orgány místní a krajské samosprávy
  13. výroba a prodej modelů
  14. reklamní činnost, marketing, mediální zastupování
  15. mimoškolní výchova
  16. pořádání kurzů a školení
 2. Cíle činnosti Klubu a prostředky jejich dosahování jsou v souladu s právním řádem a obecně přijímanými zásadami slušného chování.
 3. Právní vztahy Klubu se řídí těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.
 4. Klub nesmí ručit za závazky svých členů ani třetích osob.
 5. Klub je založen na dobu neurčitou.

Článek III. Členství

 1. Členem Klubu se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18-ti let.
 2. Členství vzniká podáním písemné přihlášky.
 3. 0 vzniku členství osoby, jejíž členství v Klubu dříve zaniklo, rozhoduje předsednictvo usnesením, a to do patnácti dnů od podání přihlášky.
 4. Členství v Klubu zaniká:
  1. zrušením členství formou písemného podání doručeného předsednictvu nebo jeho členu
  2. vystoupením člena formou písemného podání doručeného předsednictvu nebo jeho členu
  3. nezaplacením členského příspěvku ani do 31.3. běžného roku
  4. vyloučením pro obzvlášť hrubé nebo opakované porušení stanov Klubu, přičemž tento člen nezjednal nápravu ani po výzvě Klubu, a to rozhodnutím předsednictva.
  5. úmrtím
 5. Před ukončením členství je člen povinen nejprve vypořádat veškeré závazky vůči sponzorům a klubu.
 6. Člen je oprávněn:
  1. podílet se na činnosti Klubu;
  2. účastnit se klubové konference, vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, podílet se na jejím jednání a rozhodování
  3. mimo jednání klubové konference předkládat návrhy a připomínky k činnosti orgánů Klubu
  4. volit orgány Klubu
  5. být volen do orgánů Klubu, je-li plně svéprávný
  6. nahlížet do materiálů a dokladů souvisících s činností Klubu
  7. účastnit se setkání pořádaných Klubem
  8. uplatnit nárok na majetkové vypořádání při zániku Klubu.
  9. ke svému podpisu připojit údaj „Člen klubu Modulová železnice Podkrkonoší“
 7. Člen je povinen:
  1. dodržovat stanovy Klubu, usnesení a rozhodnutí jeho orgánů;
  2. hradit řádně a včas členský příspěvek;
  3. nahradit Klubu nebo jeho členu škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobil.
  4. Řádně plnit závazky vůči sponzorům a klubu
 8. Hostem Klubu se může stát osoba, která má zájem o členství v Klubu. Host se může účastnit akcí pořádaných klubem pod dohledem hostitele, který je členem Klubu. Osoba může být v pozici hosta max. 12 měsíců.
 9. Klub vede neveřejný seznam svých členů. Každý z členů klubu má právo požádat o nahlédnutí do seznamu členů a pořídit si na své náklady opis, výpis či kopii. 

 

Článek IV. Členský příspěvek

 1. Výše členského příspěvku za kalendářní rok je stanovena rozhodnutím předsednictva.
 2. Členský příspěvek je splatný na klubový účet do konce roku předcházejícího. U nově vzniklého členství v Klubu je členský příspěvek splatný do patnácti dnů od vzniku členství.

Článek V. Organizační struktura

 1. K zajištění činnosti vytváří Klub orgány:
  1. klubová konference;
  2. předsednictvo Klubu

Článek VI. Předsednictvo Klubu

 1. Předsednictvo Klubu je tříčlenné, skládá se z předsedy, místopředsedy a pokladníka. Předsednictvo Klubu hájí zájmy všech členů Klubu, řídí činnost Klubu a rozhoduje o záležitostech v jeho působnosti, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu Klubu.
 2. Předsednictvo Klubu plní usnesení klubové konference a odpovídá jí za svou činnost.
 3. Předsednictvo Klubu je statutárním orgánem Klubu a jedná jeho jménem.
 4. Za předsednictvo Klubu jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní jednání předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů předsednictva Klubu.
 5. Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Klubu připojí svůj podpis minimálně dva členové předsednictva Klubu.
 6. Členové předsednictva Klubu jsou voleni klubovou konferencí, volební období je čtyřleté s možností opakované volby.
 7. Předsednictvo Klubu se schází podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce.
 8. Předsednictvo Klubu rozhoduje hlasováním. Každý člen předsednictva má jeden hlas; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů předsednictva Klubu.
 9. O jednání předsednictva Klubu se pořizuje zápis s uvedením programu jednání, projednávaných otázek, výsledků hlasování, přijatých rozhodnutí a usnesení. Zápis podepisuje předseda a přítomní členové předsednictva Klubu.
 10. Předsednictvo schvaluje rozpočet a výši členských příspěvků na následující rok
 11. Působnost a pravomoci předsednictva Klubu jsou rozděleny takto:
 12.  
  1. předseda:
   • jedná jménem Klubu navenek
   • řídí jednání předsednictva Klubu a klubové konference
   • v případě rovnosti hlasů při hlasování v předsednictvu má rozhodující hlas
   • připravuje a předkládá klubové konferenci návrh zprávy o činnosti Klubu
   • vede evidenci zápisů z jednání orgánů Klubu,
  2. místopředseda
   • jedná jménem Klubu navenek
   • zastupuje předsedu Klubu v době jeho nepřítomnosti;
   • zodpovídá za prezentaci Klubu navenek
   • vede spolu s pokladníkem seznam členů Klubu a na základě zprávy pokladníka nebo usnesení představenstva bez zbytečného odkladu zapíše nebo vymaže člena ze seznamu členů Klubu,
  3. pokladník
   • jedná jménem Klubu navenek
   • zodpovídá za vedení klubového účtu, klubových finančních prostředků a účetnictví
   • připravuje a předkládá předsednictvu návrh klubového rozpočtu a výše členského příspěvku na následující rok
   • připravuje a předkládá předsednictvu návrh zprávy o hospodaření Klubu
   • vede spolu s místopředsedou seznam členů klubu.

Článek VII. Klubová konference

 1. Klubová konference je nejvyšším orgánem Klubu, který plní současně funkci kontrolní komise Klubu. Klubová konference může ze svého středu zvolit nejvýše pětičlennou komisi, kterou pověří provedením kontrolní činnosti v určeném rozsahu a zpracováním kontrolní zprávy.
 2. Klubová konference je oprávněna jednat a rozhodovat o všech záležitostech Klubu, nejsou-li v působnosti jiného orgánu Klubu.
 3. Do výlučné pravomoci klubové konference patří zejména:
  1. přijímat a měnit stanovy
  2. volit a odvolávat členy předsednictva Klubu
  3. rozhodovat o zániku Klubu dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. Zánik Klubu je možný až po vyřešení všech závazků vůči ostatním subjektům a členům.
  4. projednat zprávu o činnosti Klubu a rozhodnout o jejím schválení nebo odmítnutí;
  5. projednat zprávu o hospodaření Klubu a rozhodnout o jejím schválení nebo odmítnutí.
 4. Klubová konference rozhoduje a přijímá usnesení hlasováním. Je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Klubu. K přijetí a změnám stanov a přijetí usnesení o zrušení nebo změně právní formy Klubu je nezbytný souhlas dvoutřetinové většiny členů Klubu, v ostatních případech je usnesení nebo rozhodnutí platné, pokud s ním projeví souhlas nadpoloviční většina přítomných členů Klubu.
 5. Nebude-li klubová konference na svolaném zasedání schopna se usnášet, může být náhradní klubová konference svolána předsednictvem Klubu nebo tím, kdo toto zasedání svolal, a to pozvánkou, která může být obsažena v pozvánce na klubovou konferenci. Náhradní klubová konference se tak může konat do jedné hodiny od začátku konání klubové konference. Na náhradním zasedání může klubová konference jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Náhradní klubová konference je usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu přítomných členů, přičemž usnesení o přijetí a změnách stanov a usnesení o zrušení nebo změně právní formy Klubu je nezbytný mohou být přijaty dvoutřetinovou většinou přítomných členů Klubu, ostatní usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů Klubu.
 6. O jednání klubové konference předsednictvo Klubu pořizuje zápis s uvedením programu jednání, projednávaných otázek, výsledků hlasování, přijatých rozhodnutí a usnesení, nepřijatých návrhů a námitek členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Zápis podepisují všichni přítomní členové předsednictva Klubu.

Článek VIII. Zásady hospodaření klubu

 1. Finanční zdroje Klubu tvoří:
  1. členské příspěvky;
  2. mimořádné příspěvky, dary sponzorů apod.
  3. výnosy z činnosti v základním poslání.
 2. Každý finanční zdroj musí mít svého příjemce, Klub nebo jmenovitě uvedenou část projektu nebo rozpočtu. Není-li příjemce uveden, stává se jím Klub.
 3. Finanční prostředky jsou v souladu z klubovým rozpočtem používány na úhradu režijních nákladů Klubu a služeb poskytovaných Klubem.
 4. Klubový rozpočet na následující rok je na návrh hospodáře přijímán usnesením klubové konference.
 5. K účtu Klubu u peněžního ústavu mají dispoziční práva členové předsednictva Klubu.
 6. Účetní evidenci finančních prostředků vede pokladník.
 7. Majetkové vypořádání při zániku Klubu provede předsednictvo Klubu.

Článek IX. Zvláštní ustanovení

 1. Za řádně učiněná právní jednání a projevy, pro něž je předepsána písemná forma, se považují rovněž právní jednání a projevy učiněné prostředky sdělovací a výpočetní techniky, není-li o totožnosti účastníků pochyb.
 2. Jednání a hlasování orgánů Klubu lze uskutečnit pomocí prostředků sdělovací a výpočetní techniky. V tomto případě se hlasující považují za přítomné.

Článek X. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obecnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení klubovou konferencí.